اولین جلسه حضوری اعضای موسسین – روز چهارشنبه – 99/09/19