اولین حضور در اداره کار ، تعاون و امور اجتماعی جهت تحویل مدارک و اعلام تقاضای تاسیس