جلسه مشترک با نماینده و دبیر نظام صنفی رایانه ای جناب آقای الهی نیا بمنظور تعامل بیشتر و همراهی وهمکاری های آتی