جلسه همفکری با دبیر محترم نصر قم و تقویت تعاملات متقابل