درباره ما

با استعانت از آیات شریفه یدالله فوق ایدیهم و نیز یدالله مع الجماعه و توصیه های مکرری که در رابطه با مشورت و کار گروهی مواکدا در روایات اسلامی داریم و از طرفی احساس خلا برای تشکل و انجمنی تخصصی که اهم وظایف آن پیگیری و رفع دغدغه های کارفرمایان در حوزه فناوری باعث گردید تا جمعی از کرفرمایان حوزه فناوری در این شرایط سخت و شکننده اقتصادی و افزایش فشارهای حاکمیتی و اعمال محدودیت های بیشتر به علت ویروس منحوس کرونا و الزام جامه به حضور و تداوم خدمت رسانی و ایجاد و حفظ بسترها و خدمات فناوری اطلاعات ما را بر آن داشت تا با تشکیل انجمن صنفی کارفرمایان فناوری اطلاعات از مجاری قانونی پیگیری ثبت و ایجاد انجمن را پیگیری کنیم.

هدف از تشکیل این انجمن صنفی پیگیری و رفع کلیه دغدغه های صنفی کارفرمایان و همپوشانی و تشریک مساعی و تقویت توانمندی ها اعضا با شناسایی و استفاده از ظرفییت های بااقوه اعضای انجمن و تبدیل ان ها به ظرفیت های بالفعل و در نهایت افزایش سطح درآمدی کلیه اعضای انجمن مدنظر برای شکل گیری انجمن بود.

در وهله اول با حمایت و حضور اعضای صنف نصر و اتحادیه رایانه کار انجمن استارت قانونی خورد و امیدواریم تا با پیوستن دیگر بازیگران عرصه فناوری امکان تقویت و بسط حوزه خدمات دهی را در سطح ملی شاهد باشیم.