شرایط عضویت در انجمن

کپی کارت ملی و شناسنامه
تصویر مجوز فعالیت در حوزه فناوری اطلاعات
دوقطعه عکس 3*4
لیست بیمه حداقل یک نفر