شرایط عضویت در هیئت مدیره

عضویت در انجمن کارفرمایان
تکمیل فرم تقاضای کاندیداتوری
گواهی عدم سوئ پیشینه

مدرک شغلی مرتبط با حوزه فناوری
لیست بیمه کارکنان حداقل ۳ نفر
گواهی عدم سو پیشینه

گواهی عدم اعتیاد

۲ قطعه عکس
تصویر مدارک هویتی ( کارت ملی ،شناسنامه )