مدارک مورد نیاز

مدرک شغلی مرتبط با حوزه فناوری
لیست بیمه کارکنان حداقل ۳ نفر
گواهی عدم سو پیشینه
۲ قطعه عکس
تصویر مدارک هویتی ( کارت ملی ،شناسنامه )